Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden hebben de hierna volgende woorden, begrippen en uitdrukkingen de in dit artikel vermelde betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Adhetec: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adhetec B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6604 LL) Wijchen aan de Bijsterhuizen 24-16;

Wederpartij: de wederpartij van Adhetec, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen Adhetec en een Wederpartij met inbegrip van bijlagen, voorwaarden, specificaties, tekeningen en modellen, planninglijsten, aanbiedingen en andere documenten;

Partijen: Adhetec en de Wederpartij tezamen;

Artikel 2 Algemeen
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en/of iedere Overeenkomst tussen Adhetec en een Wederpartij waarop Adhetec deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Adhetec, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Adhetec en Wederpartij slechts tussen Partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de(ze) algemene voorwaarden van Adhetec.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Adhetec en Wederpartij zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.


Artikel 3 Offertes
1. Alle door Adhetec afgegeven offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. Adhetec is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Wederpartij schriftelijk (binnen de eventuele termijn van aanvaarding) wordt bevestigd.

3. Levertijden in offertes van Adhetec zijn indicatief en geven de Wederpartij bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. De prijzen in offertes zijn in Euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeldt.

5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Adhetec daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Adhetec anders aangeeft.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Adhetec zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, één en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Adhetec het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Adhetec aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Adhetec worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Adhetec zijn verstrekt, heeft Adhetec het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

4. Adhetec is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Adhetec is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Adhetec kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Adhetec de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. De Wederpartij vrijwaart Adhetec voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Wederpartij toerekenbaar is.

7. Toezeggingen gedaan door personeel of de contactpersoon van Adhetec genoemd in de Overeenkomst, zijn slechts bindend voor zover deze schriftelijk zijn herhaald en bevestigd door (de directie van) Adhetec.

Artikel 5 Levering
1. Levering van hetgeen Adhetec in het kader van de Overeenkomst moet verrichten, zal geschieden tegen de in de Overeenkomst aangegeven datum.

2. Indien Adhetec een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn, dient de Wederpartij eerst Adhetec schriftelijk in gebreke te stellen en Adhetec een redelijke termijn te geven om alsnog te leveren.

3. De enkele overschrijding van enige termijn geeft de Wederpartij niet het recht ontbinding van de Overeenkomst en/of vergoeding van de schade te vorderen en laat de verplichtingen van de Wederpartij onverlet. Overschrijding van de levertijd geeft de Wederpartij voorts geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.

4. Indien Adhetec gegevens behoeft van de Wederpartij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd eerst aan nadat de Wederpartij deze aan Adhetec ter beschikking heeft gesteld.

5. Levering geschiedt af magazijn van Adhetec.

6. De Wederpartij is verplicht de zaken van Adhetec af te nemen op het moment dat Adhetec deze bij hem aflevert of doet afleveren, danwel op het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld.

7. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Adhetec gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

8. Indien de zaken worden bezorgd is Adhetec gerechtigd eventuele bezorgkosten aan de Wederpartij in rekening te brengen. Deze zullen dan afzonderlijk worden gefactureerd.

9. Adhetec is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Adhetec is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.


Artikel 6 Vergoedingen, prijs en kosten
1. Indien Adhetec in de Overeenkomst met de Wederpartij een vaste prijs is overeengekomen, is de Adhetec niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder vernoemd.

2. Adhetec mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Adhetec kan aantonen dat zich tussen het moment van de offerte en de uitvoering van de Overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan (ten aan zien van bijvoorbeeld lonen of materialen).

3. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de Overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de Wet.

4. De door Adhetec in de Overeenkomst gehanteerde prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.


Artikel 7 Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Adhetec zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Adhetec de Wederpartij hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Adhetec daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

Artikel 8 Betaling
1. Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuur­datum, op een door Adhetec aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de Wederpartij in gebreke blijft met betaling binnen de in de vorige volzin bedoelde termijn, dan is zij van rechtswege in verzuim.

2. Indien bij de Overeenkomst is overeengekomen dat betaling van de prijs geschiedt in deelsommen, dan geschiedt de betaling van een deelsom binnen 14 dagen na het opeisbaar worden van die betreffende deelsom, tenzij anders overeengekomen. Het tijdstip van opeisbaarheid van de deelsom zal in dat geval opgenomen worden in de Overeenkomst. Indien Wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen overeengekomen termijn voor betaling van een deelsom, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim.

3. Bij niet of niet tijdige nakoming door de Wederpartij van zijn (financiële) verplichtingen komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij is alsdan - naast incassokosten - een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de totaalsom van de opeisbare vorderingen en rente. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en/of executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Wederpartij zijn de vorderingen van Adhetec op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

5. Adhetec heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Adhetec kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Adhetec kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Adhetec in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Adhetec totdat de Wederpartij alle (financiële) verplichtingen uit de Overeenkomst danwel andere met Adhetec gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. Ingeval van doorlevering of rechtsopvolging behoudt het eigendomsvoorbehoud haar werking ten aanzien van elke rechtsverkrijgende of rechtsopvolger. Zulks zal door de Wederpartij jegens die rechtsverkrijgende of rechtsopvolger bedongen worden, op straffe van verbeurte van een dwangsom door de Wederpartij aan Adhetec ter hoogte van 15% van de waarde van het product per dag dat het product uit de macht van de Wederpartij en/of Adhetec is, tot ten hoogste drie maal de waarde van het product.

Artikel 10 Garantie
1. Alle zaken van Adhetec voldoen aan de vereisten van goed vakmanschap en zijn gefabriceerd conform het door Wederpartij goedgekeurde ontwerp. Adhetec biedt garantie tegen gebreken in de gebruikte materialen, die rechtstreeks verband houden met de door Adhetec zelf gebezigde ontwerp- en/of constructiemethoden, gedurende een periode van 6 maanden te rekenen vanaf de leverdatum.

2. Indien (een of meer onderdelen van) de zaken van Adhetec niet voldoen aan de door haar verstrekte garanties en de Wederpartij zulks binnen de hiervoor in artikel 8.1 genoemde termijn aan Adhetec heeft gemeld, zal Adhetec het product binnen redelijke termijn, na ontvangst daarvan danwel indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Wederpartij, naar keuze van Adhetec, vervangen of zorgdragen voor herstel.

Adhetec is hiertoe slechts gehouden indien de Wederpartij binnen 24 uur nadat dit redelijkerwijs aan Wederpartij bekend geacht moet zijn geweest (én binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn), melding heeft gemaakt van het ondeugdelijk functioneren van (een of meer onderdelen van) de zaken van Adhetec en voorts behoorlijke maatregelen heeft getroffen teneinde ongewenste gevolgen van het ondeugdelijk functioneren van het onderdeel te voorkomen.

3. De in dit artikel genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Adhetec, de Wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak (of zulks hebben getracht) danwel deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding
1. Adhetec is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

- de Wederpartij de (financiële) verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt, nadat de Wederpartij daartoe schriftelijk een redelijke termijn is gegeven het verzuim te herstellen;

- na het sluiten van de Overeenkomst Adhetec ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

- de Wederpartij surseance van betaling aanvraagt en/of deze wordt verleend danwel faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

2. Voorts is Adhetec bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandig­heden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instand­houding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Adhetec op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Adhetec de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de Wet en/of de Overeenkomst.

4. Adhetec behoudt ingeval van opschorting en/of ontbinding steeds het recht schade­vergoeding te vorderen, doch is ingeval van opschorting niet gehouden enige schade te vergoeden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. Indien de zaken van Adhetec gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Adhetec jegens Wederpartij beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

2. Indien Adhetec aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs, althans tot maximaal dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Adhetec in verband met die aansprakelijkheid te verstrekken uitkering.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Adhetec is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 13 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken van Adhetec die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Wederpartij of van een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 14 Overmacht
1. Adhetec is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien Adhetec daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de Wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Adhetec geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Adhetec niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Adhetec worden daaronder begrepen.

3. Indien Adhetec van mening is dat zich omstandigheden van overmacht hebben voorgedaan die de uitvoering van verplichtingen onder de Overeenkomst raken, zal Adhetec onmiddellijk de Wederpartij daarvan op de hoogte stellen.

4. Adhetec heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Adhetec haar verbintenis had moeten nakomen.

5. Adhetec kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Ingeval van ontbinding op deze grond is Adhetec niet gehouden tot vergoeding van enige schade.

6. Overmacht, waardoor de uitvoering van de Overeenkomst belemmerd wordt, ontslaat Adhetec van de verplichting tot verdere uitvoering van de Overeenkomst, zonder dat Adhetec terzake enige vergoeding is verschuldigd.

7. Voor zoveel Adhetec ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Adhetec gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Intellectuele en/of industriële eigendom alsmede auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt, Adhetec zich de rechten en bevoegdheden voor die Adhetec toekomen op grond van alle relevante wet- en/of regelgeving op het gebied van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten (waaronder auteursrechten).

2. Het is de Wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken van Adhetec aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de Overeenkomst eventueel door de Adhetec tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en (elektronische) gegevensdragers, blijven eigendom van Adhetec, ongeacht of deze aan de Wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Alle door Adhetec in het kader van de Overeenkomst eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Adhetec worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van deden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken uitdrukkelijk anders voortvloeit.

5. Adhetec behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

6. Voor zover de Overeenkomst er (mede) toe strekt de eigendom van de door Adhetec vervaardigde zaken over te dragen, zullen deze zaken in wettelijke eigendom aan de Wederpartij worden overgedragen, nadat de Overeenkomst is voltooid en betaald. Vanaf dat moment zullen de zaken rechtsgeldig aan de Wederpartij in eigendom blijven.

7. De Wederpartij vrijwaart Adhetec voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

8. Indien Wederpartij aan Adhetec informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 16 Geheimhouding
1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Adhetec gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Adhetec zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Adhetec niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17 Geschillen
1. De rechtbank in de het arrondissement waarin Adhetec gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Adhetec het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Adhetec en Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij Partijen dit uitdrukkelijk anders overeen komen.

Artikel 19 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland te Arnhem.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de Overeenkomst.

3. Indien deze algemene voorwaarden worden vertaald, dient ingeval van onduidelijkheid of geschil onderhavige Nederlandse versie als uitgangspunt te worden genomen en prevaleert de tekst daarvan.