ISO 9001:2008 / VCA* / en BTR

De nieuwste ISO standaard is dus de ISO 9001: 2008 certificering. Het kwaliteitsmanagementsysteem binnen onze organisatie, dat is opgezet vanuit de ISO9001:2008/VCA*/BTR, is zodanig ontworpen, dat de bedrijfsvoering met al haar processen continu kunnen worden beheerst en verbeterd. De techniek die hiertoe wordt toegepast, is proces-management.

Kwaliteit is bovenal een mentaliteit: De wil om continu te verbeteren en continu te voldoen aan de vereisten van de klant. Iedere medewerker moet zich dan ook bewust zijn van zijn of haar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en hiernaar handelen. Verder zijn de processen ingericht en worden de prestaties continu gemeten.

ISO 9001 is gebaseerd op 8 verschillende kwaliteitsmanagement principes, die de basis vormen:

  • Klantgerichtheid
  • Leiderschap
  • Betrokkenheid van medewerkers
  • Procesbenadering
  • Systeembenadering van managen
  • Besluitvorming op basis van feiten
  • Win-win-relaties met leveranciers
  • Continue verbetering

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. De Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur (BTR) is een aanvulling op het VCA certificaat specifiek gericht op het werken in of nabij het spoor. Het VCA-certificaat is een checklist waarmee toeleverende bedrijven worden getoetst op hun veiligheidsbeleid. Het biedt voldoende garantie voor een functionerend veiligheidszorgsysteem, maar houdt onvoldoende rekening met de typische spoorse situatie en regelgeving. Deze regelgeving vindt zijn oorsprong in de Spoorwegwet en het Reglement Rail Verkeer (RVV). Op basis van het RVV en andere overheidsregelgeving (onder andere de Arbowet) heeft ProRail aanvullende reglementen opgesteld waar aannemers zich aan moeten houden. Dit zijn:

 

  • het Reglement Veilig Werken aan railinfra (RVW);
  • het Veiligheidsvoorschrift voor werkzaamheden aan (of in de nabijheid van) elektrische hoogspanningsinstallaties van ProRail.


Om veilig te kunnen werken, is het vereist dat aannemers ook de aanvullende reglementen en de typisch spoorse aspecten opnemen in hun veiligheidszorgsysteem. In het VCA-certificeringsschema komen deze aspecten niet expliciet aan de orde. Daarom hebben ProRail, NS Stations en een aantal brancheorganisaties van opdrachtnemers de BTR opgesteld.


Om te mogen werken in of nabij het spoor moeten bedrijven dus zowel een VCA-certificaat bezitten als een certificaat van de Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur.