Management verklaring

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Adhetec BV en Pro-Emium BV. Het geeft aan dat wij de kwaliteit en bereidheid in huis hebben om de processen die van invloed zijn op de kwaliteit op professionele wijze te beheersen.

 

Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is de organisatie doelmatig ingericht en zijn alle voor de kwaliteit van belang zijnde processen overzichtelijk gerangschikt. De personeelsleden van Adhetec BV en Pro-Emium BV zijn op de hoogte en vertrouwd met het kwaliteitsbeleid en de daaraan gekoppelde documentatie en passen deze consequent toe. Ook zijn de personeelsleden zich bewust van het belang om volgens de eisen en wensen van klanten en andere stakeholders te werken en zijn zij op de hoogte van wettelijk opgelegde eisen en regelgeving.

 

Het kwaliteitsbeleid is vormgegeven aan de hand van de volgende waarden:

  • Klantgerichtheid
  • Betrouwbaarheid
  • Flexibiliteit

 

Bovengenoemde waarden bepalen mede de kwaliteitsdoelstellingen en KPI’s waarop de bedrijven het kwaliteitsbeleid sturen.

 

De directie en het management verplicht zichzelf tot het naleven van de voorschriften volgens de

ISO 9001:2015 en verklaart al het nodige te doen om het kwaliteitssysteem, zoals in dit handboek beschreven, op te zetten en te implementeren, op peil te houden en de effectiviteit van het systeem continue te verbeteren.

 

De directie en het management zal haar betrokkenheid tot dit kwaliteitssysteem aantonen door:

  • Erop toe te zien dat het kwaliteitsbeleid aansluit bij de strategische richting en de context van de organisatie.

  • Erop toe te zien dat het kwaliteitsmanagementsysteem naadloos aansluit bij de bedrjfsprocessen.

  • De medewerkers daar waar nodig te stimuleren en te faciliteren bij het behalen van de bedrijfsdoelstellingen.

     

    De directie ziet er op toe dat de integriteit van het kwaliteitssysteem wordt gehandhaafd wanneer veranderingen worden doorgevoerd.