VGM beleidsverklaring

De directie van Adhetec B.V. en Pro-Emium B.V. is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM).

 

Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden zijn in onze organisatie belangrijke doelstellingen en een vast onderdeel van het algemene bedrijfsbeleid. Het VGM-beleid is erop gericht persoonlijk letsel, branden, schade en blootstellingen aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, alsmede negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zal, in het geval van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid na bijvoorbeeld een ongeval of bedrijfsziekte, in overleg met de Arbo-dienst en andere deskundigen gezocht worden naar passend werk binnen de organisatie.

 

Naar beste vermogen zullen wij in onze organisatie op een dusdanige wijze handelen zodat de Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu ten opzichte van onze werknemers, tijdelijke werknemers, inleners, opdrachtgevers, onderaannemers, bezoekers en derden is gewaarborgd en zij niet blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s, discriminatie, intimidatie en geweld.

 

Er zal voor gezorgd worden dat de overheidsregels strikt worden nageleefd en er zal naar een continue verbetering gestreefd worden op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Daarvoor worden jaarlijks doelstellingen geformuleerd. De directie realiseert zich dat de hieraan verbonden inspanningen offers vragen t.a.v. de bedrijfsvoering en dat zij de middelen en wegen beschikbaar stelt om de doelstellingen te bereiken.

 

Binnen het bedrijf wordt iedereen op de hoogte gebracht en gehouden aangaande de regels en afspraken m.b.t. Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Dit is de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle werknemers. Om dit te bereiken zullen door de werkgever middelen ter beschikking gesteld worden en instructies, voorlichting en richtlijnen gegeven worden.

 

De directie zal zich door een regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte houden van de uitwerking en naleving van dit beleid en aan de hand van de opgedane ervaring haar beleid minimaal eens per drie jaar evalueren en, waar nodig, bijstellen.

 

De voorbereiding en uitvoering van het VGM-beleid is onderwerp van overleg in zowel het reguliere overleg in de organisatie. De directie maakt dit beleid en de daaruit volgende afspraken in de organisatie bij alle medewerkers bekend, waarbij alle medewerkers een gelijke verantwoordelijkheid dragen voor het beperken van ongevallen binnen onze organisatie.